The Mysteries of the Most Holy Rosary

The Mysteries of the Most Holy Rosary | Ang mga Misteryo ng Kabanal-banalang Santo Rosaryo

The Joyful Mysteries | Ang mga Misteryo ng Tuwa
(Lunes at Sabado)
1)Ang pagbati ng Angel sa Mahal na Birhen
2) Ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Sta. Isabe
3) Ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos
4) Ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos
5) Ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem

The Luminous Mysteries| Ang mga Misteryo ng Liwanag
(Hwebes)
1)Sa kanyang binyag sa ilog Jordan
2) Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana
3) Sa kanyang pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago
4) Sa kanyang Pagbabagong-anyo
5) Sa kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental ng Misteryo Paskawal

The Sorrowful Mysteries | Ang mga Misteryo ng Hapis
(Martes at Biyernes)
1)Ang panalangin ni Hesus sa Halamanan
2) Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato
3) Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus
4) Ang pagpapasan ng krus ni Hesus
5) Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus

The Glorious Mysteries | Ang mga Misteryo ng Luwalhati
(Myerkules at Linggo)
1) Ang pagkabuhay muli ni Hesukristo
2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo
3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen
4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen
5) Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhe

Leave a Reply