Ang Santo Rosaryo – Text

The Sign of the Cross
+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

The Apostles’ Creed | Kredo ng Apostoles
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Ponsio Pilato; ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno; nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula’t pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika; may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan; at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan.

Our Father | Ama Namin
Ama namin, sumasa-langit Ka. Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasa amin ang Kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami ng aming mga sala, para nang pagpapatawad
namin sa mg nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya Mo kami sa dilang masama. Siya nawa.

Doxology
Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian
Ngayon at magpakailanman.

Hail Mary | Aba Ginoong Maria
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala
naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami ay mamamatay. Siya nawa.

Glory Be | Luwalhati sa Ama
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at
magpakailan pa man sa walang hanggan.
Siya nawa.

Our Lady of Fatima Prayer | Panalangin ng Fatima
O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno.
Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala.

Hail Holy Queen | Aba Po Santa Mariang Hari
Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin,
ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
R. Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.

Prayer After The Rosary | Pagtatapos ng Rosaryo

Manalangin tayo:

Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga’t kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhya mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan sa amin; kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristo Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen.

The Mysteries of the Most Holy Rosary | Ang mga Misteryo ng Kabanal-banalang Santo Rosaryo

The Joyful Mysteries | Ang mga Misteryo ng Tuwa
(Lunes at Sabado)
1)Ang pagbati ng Angel sa Mahal na Birhen
2) Ang Pagdalaw ng Birhen Maria kay Sta. Isabe
3) Ang pagsilang sa mundo ng Anak ng Diyos
4) Ang paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos
5) Ang pagkakakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem

The Luminous Mysteries| Ang mga Misteryo ng Liwanag
(Hwebes)
1)Sa kanyang binyag sa ilog Jordan
2) Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana
3) Sa kanyang pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, sa pagtawag patungo sa pagbabago
4) Sa kanyang Pagbabagong-anyo
5) Sa kanyang pagtatatag ng Banal na Eukaristiya, bilang pagpapahayag na Sakramental ng Misteryo Paskawal

The Sorrowful Mysteries | Ang mga Misteryo ng Hapis
(Martes at Biyernes)
1)Ang panalangin ni Hesus sa Halamanan
2) Ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato
3) Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Hesus
4) Ang pagpapasan ng krus ni Hesus
5) Ang pagkapako at pagkamatay ni Hesus sa krus

The Glorious Mysteries | Ang mga Misteryo ng Luwalhati
(Myerkules at Linggo)
1) Ang pagkabuhay muli ni Hesukristo
2) Ang pag-akyat sa langit ni Hesukristo
3) Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Mahal na Birhen
4) Ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen
5) Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhe